Politică/Administrație

Arheologii pot angaja zilieri

Ultimele modificări aduse legii care reglementează desfășurarea unor activități cu caracter ocazional de către zilieri permit, ca o reparație, instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu. Din categoria acestora fac parte universitățile, institutele de cercetare și instituții cu profil muzeal. Cele mai multe au suferit de pe urma lipsei cadrului legal fiind nevoite ca pentru activitatea de săpături arheologice să inventeze tot felul de tertipuri pentru realizarea obiectului de activitate, în lipsa personalului prevăzut în statele de funcții.

În această categorie, actul normativ include și stațiunile didactico-experimentale ale universităților aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale și liceelor de profil aflate în subordinea Ministerului Educației Naționale.

Noile domenii pentru care se poate presta muncă necalificată cu caracter ocazional sunt:

  • activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
  • creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;”.
  •  activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa – clasa 5520;”.

Alte prevederi ale actului normativ vizează:

 Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

 Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț, cu excepția activităților pentru care beneficiarul are încheiate contracte de prestări servicii cu terții, prestări servicii pentru care pot fi utilizați zilieri conform prevederilor art. 13 din prezenta lege.

 O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.”

(1) Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul electronic de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii care prestează în folosul său activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi.

(2) Pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare- inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, Registrul electronic de evidență a zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmește lunar.”

6. La articolul 13 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) și e2), cu următorul cuprins:

e1) activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

e2) creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;”.

7. La articolul 13 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

f) activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa – clasa 5520;”.

8. După articolul 136 se introduce un nou capitol, capitolul II2, cuprinzând articolele 137-1311, după cum urmează:

(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4) și (6)-(8), în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, perioada în care un zilier poate presta activități pentru același beneficiar nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

(2) Beneficiarul activității sezoniere prevăzute la alin. (1) este persoana care are cel puțin 50 de ovine, 25 de caprine sau 3 bovine, după caz, generatoare de venit.

(1) Beneficiarul este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data plății, pentru fiecare lucrător, conform normei stabilite de venit/persoană potrivit prezentei legi.

(2) Plata cotei forfetare prevăzută la alin. (1) se face o dată pe an, în condițiile stabilite prin ordinul comun prevăzut la art. 139 alin. (2).

(3) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (2), din cota forfetară se transferă către bugetul asigurărilor sociale de stat sumele aferente contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1). Procedura se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale.

(1) Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar potrivit art. 137 se stabilește în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) Norma de venit/persoană, prevăzută la art. 138 alin. (1), se stabilește prin raportare la numărul de animale pe care le poate îngriji/supraveghea un zilier, de către o comisie interministerială formată din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice.

(1) Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (2), pentru activitatea desfășurată de către zilierii prevăzuți în prezentul capitol, cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât 50% din valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2) Remunerația netă nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă și alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puțin cheltuieli de cazare și masă.

Pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, Registrul electronic de evidență a zilierilor prevăzut la art. 8 alin. (1) se întocmește lunar.”

9. În tot cuprinsul Legii nr. 52/2011, cu excepția definiției prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), sintagma „beneficiar” se înlocuiește cu sintagma „beneficiar sau un împuternicit al acestuia”, iar sintagma „registrul de evidență a zilierilor” se înlocuiește cu sintagma „registrul electronic de evidență a zilierilor”.

(O.G.)

foto: https://www.facebook.com/cetatea.noviodunum/photos/a.1867015366672716/2308942125813369/?type=3&theater

Lasă un răspuns