Politică/Administrație

Măsuri compensatorii pentru mediul de afaceri. Ordinul ministrului economiei nr.791 din 25 martie 2020

ORDIN NR. 791 DIN 24.02.2020

Având în vedere:

 • Declararea pandemiei SARS–CoV-2 de către OMS
 • Hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă
 • Recomandările Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale emise în scopul prevenirii răspândirii infectării cu SARS–CoV-2,
 • Decretul nr.195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16 martie 2020
 • Ordonanța Militară a Ministerului Afacerilor Interne nr.1 din 17 martie 2020, privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial nr.219 din data de 18 martie 2020
 • Ordonanța Militară a Ministerului Afacerilor Interne nr.2 din 21 martie 2020, privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial nr.232 din data de 21 martie 2020
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.30 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din data de 21 martie 2020
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr.230 din data de 21 martie 2020

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri,

Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri emite următorul

ORDIN

 Art.1. (1) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2, certificate de situaţie de urgenţă (CSU).

(2) Solicitant – operator economic, în înțelesul prezentului ordin, este persoana îndrituită legal, în înțelesul atribuit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.30 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, publicată în Monitorul Oficial nr.231 din data de 21 martie 2020, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr.230 din data de 21 martie 2020 ori alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență.

Art. 2.  Certificatele de situație de urgență sunt emise în doua forme:

 1. TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat in forma prezentată în Anexa nr 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în Anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;
 2. TIP 2 (GALBEN) – eliberat in forma prezentată în Anexa nr 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere emisă în forma prezentată în Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezentul ordin, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Art. 3 Certificatele emise la art. 2 se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/ măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii.

Art. 4  Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

Art. 5  (1) Cererea pentru eliberarea Certificatelor de Situaţie de Urgenţă (CSU) se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Art. 6  (1)  În vederea obținerii Certificatul de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/ TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

 1. a) datele de identificare;
 2. b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totala sau parțiala a activității sau la diminurea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

(2) Solicitanții care nu sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului furnizează  informațiile și documentele indicate la alin (1) și documente privind autorizarea activității.

Art. 7. Modelul declarației pe proprie răspundere se postează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Art. 8. Documentele prevăzute la art. 6 se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro,  sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică.

Art. 9. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) eliberează certificate de urgență (CSU) doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

Art. 10. Certificatele de urgență (CSU) sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

Art. 11.            (1) În cadrul acțiunilor de inspecție și control desfășurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe proprie răspundere de către solicitanți.

(2) În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept și / sau de fapt a solicitantului se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.

 Art. 12. În termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA), va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul aducerii la îndeplinire a prezentului ordin;

Art. 13. Anexele 1-3 fac parte din prezentul ordin.

Art. 14. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București – 24..03.2020

 MINISTRU

Virgil – Daniel POPESCU

Lasă un răspuns