Pe scurt

Noul model al contractului de achiziție cereale a fost publicat

Achizitorii de cereale sunt obligați să încheie contracte de achiziție inclusiv cu persoanele fizice. Conform legislației în vigoare plata produselor se va face prin bancă cu ordin de plată. Această prevedere a fost introdusă pentru a limita piața neagră în vederea fiscalizării. Mai jos atașăm modelul contractului așa cum a fost publicat în monitorul oficial:

– Model –

CONTRACT DE VÂNZARE

 1. ……… din ………….

Prezentul contract este încheiat în temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările ulterioare, şi cuprinde clauzele minime obligatorii care vor fi preluate în contractul de vânzare-cumpărare ce urmează a se încheia ulterior între părţi în scopul valorificării de către producători a cerealelor din producţia proprie către primul partener comercial de pe filiera cerealelor.

Între:

Domnul (doamna) ……………………….., domiciliat(ă) în judeţul …………., localitatea ……………, str. ……… nr. ……, legitimat(ă) cu CI/BI seria ……. nr. ………, având cod numeric personal (CNP) ……………………….., atestat de producător seria ……… nr. …………, carnet de comercializare seria …………………., în calitate de vânzător,

sau

…………………………………………………*1), cu sediul în (localitatea) ……………………….., str. …………………………. nr. ……, bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, judeţul/sectorul …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………… sub nr. ………….. din …………………., cod fiscal nr. …………………… din …………………………, având contul nr. ………………………….., deschis la …………………………………………, reprezentată de ………………………,*2) legitimat(ă) cu CI/BI seria ……. nr. ………, cod numeric personal (CNP) ………………….., în calitate de vânzător,

şi

……………………………………………., cu sediul în ……………………, str. ……………………… nr. ………, cod unic …………………., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ………, cont ………, deschis la Banca ………………………, tel./fax …………….., e-mail: ……………………., reprezentată prin ………………………, având funcţia de ………………….., în calitate de cumpărător.

Între părţi a intervenit următorul contract prin care producătorul se angajează să vândă şi cumpărătorul se angajează să cumpere produsul în următoarele condiţii:

 • Produsul: …………………….
 • Origine: România, recolta din anul ………….
 • Calitatea: grad …………….., parametri de calitate specifici ……………………
 • Cantitate: ………….. cu o limită de toleranţă de +/- ………..% la produsul …………….. . Cantitatea finală va fi stabilită la livrare, prin cântărirea mijloacelor de transport pe cântare verificate metrologic.
 • Durata contractului şi clauze de reziliere: ………………..
 • Preţ fără TVA: ……………….

În cazul preţului stabilit în valută, cursul de schimb este cel stabilit de Banca ……………………. din data de ……………. .

 • Modalităţi de plată: Cumpărătorul va plăti factura prin transfer bancar în XXX zile lucrătoare de la data primirii acesteia în original.
 • Loc de livrare: ……………………………..
 • Perioada de livrare: …………………………
 • Dispoziţii aplicabile în caz de forţă majoră
 • Vânzătorul declară şi garantează pe propria răspundere că:
 1. a) produsul îndeplineşte condiţiile de depozitare şi comercializare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările ulterioare;
 2. b) cunoaşte şi respectă legislaţia naţională şi europeană aplicabilă hranei destinate consumului uman şi hranei destinate consumului pentru animale, iar produsul vândut îndeplineşte condiţiile acesteia privind, printre altele, limitele maxime admise la seminţe toxice, seminţe de buruieni, produse de uz fitosanitar (pesticide), îngrăşăminte, metale grele, micotoxine şi organisme modificate genetic.

Părţile declară că sunt de acord în totalitate cu prevederile prezentului contract, acceptându-le expres prin semnarea acestuia, iar reprezentanţii semnatari declară că sunt autorizaţi să le reprezinte în vederea încheierii acestuia.

Încheiat astăzi, ……………………., în ……… exemplare, fiecare având valoare de original.

 

Vânzător,                          Cumpărător,

…………………………     …………………………

(nume, prenume, semnătura)         (nume, prenume, semnătura)

 

––––

*1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală etc.

*2) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.

 

Lasă un răspuns